Dit jaar onder de aandacht

Wat gaan we doen naast het “gewone lesgeven”? (in willekeurige volgorde)

Schoolregels

Onze hoofdregels zijn:

  1. Wij zijn rustig in de school
  2. Wij gaan goed met spullen om
  3. Wij zijn aardig voor elkaar
  4. Wij helpen elkaar

N.a.v. bovenstaande regels formuleren de leerlingen met de leerkracht samen de klasregels voor dit schooljaar.

Leerlijnen groep 3

Dit jaar doen wij mee met een pilot van leerlijnen in Parnassys. Dit is ons leerlingvolgsysteem. In groep 1 en 2 werden de ontwikkelingen van de kinderen gevolgd aan de hand van de leerlijnen die zijn vastgesteld door de ministerie. Wanneer een kind een doel heeft behaald wordt deze afgevinkt. Ook in groep 4 t/m gebeurde dit met behulp van Snappet. Groep 3 volgde gewoon de boeken. Nu willen wij in het nieuwe jaar ook volgens de leerlijnen gaan werken waardoor er een doorgaande lijn is van groep 1 t/m 8.

 Wereldoriëntatie    

Dit schooljaar gaan we in de groepen 3 t/m 8 werken met een nieuwe wereldoriëntatie methode nl: de zaken van Zwijsen.

Snappet

We gaan dit jaar verder werken op tablets (Snappet). De groepen 4 t/m 8 maken hun rekenen, taal en spelling op de tablet. Hierbij wordt gewerkt volgens leerdoelen. Ook woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden kunnen op de tablet gemaakt worden.

Kinderen (en de leerkracht) kunnen meteen zien of ze de opdracht goed gemaakt hebben en ook de leerkracht ziet meteen de resultaten op zijn computer.. Ze kunnen soms ook een extra instructiefilmpje bekijken.

Door de invoering van Snappet is het mogelijk het individuele kind nog meer te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Dit jaar gaan we kijken of we de leerlingen kunnen volgen aan de hand van leerdoelen die zijn vastgesteld door de ministerie van Onderwijs.

 Cultuurplan

Wij zijn deelnemer van het Cultuurmenu van de gemeente Apeldoorn. Elke leerling komt via dit cultuurmenu tenminste eenmaal per jaar in aanraking met kunst- en cultuureducatie van een van de instellingen in de stad. Jaarlijks staat op school één discipline centraal zoals drama, muziek, dans, animatie en beeldend.

In de schoolloopbaan van een leerling komt elk kind op deze manier in aanraking met alle disciplines, van kunstonderwijs tot erfgoededucatie.