Dit jaar onder de aandacht

Hoe wij met elkaar omgaan op Spitsbergen

Het is goed om afspraken met elkaar te maken hoe we met elkaar omgaan in school. Daarnaast geloven we niet in alles vastleggen met regels. Onze belangrijkste regel/afspraak staat hieronder:

“Ik ben ik, jij bent jij, we mogen er allebei zijn, maar de één niet ten koste van de ander.”

Hieruit vloeit voort dat we elkaar met respect behandelen, je jezelf mag zijn op Spitsbergen maar dat we daarbij altijd rekening houden met de ander.

Taal
Vorig schooljaar lag de focus op rekenen en dit jaar leggen we de focus op taal en lezen. We zetten in op het vergroten van het leesplezier bij onze leerlingen. Daarnaast gaan we dit schooljaar starten met een nieuwe taalmethode; Taalactief. We worden bij dit implementatietraject begeleidt door een externe partij. Zij zullen op studiedagen en middels klassenbezoeken ons helpen de methode goed in te zetten.
De bibliotheek op ons Leerplein wordt verder uitgebreid met nieuwe boeken en er zullen gedurende het jaar meerdere leesbevorderende activiteiten gepland worden.

We gaan een versterkend traject lopen voor Begrijpend lezen. Daar werken we sinds twee jaar met een nieuwe methode. We gaan kijken hoe de methode wordt ingezet en waar we nog extra ondersteunende/aanvullende materialen nodig hebben.

Rekenen
Vorig schooljaar zijn we op Spitsbergen gestart met de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen. Hierin werden we begeleid door een externe partij die hielp met de implementatie van deze nieuwe methode. Daarnaast hebben we veel gewerkt met het materiaal van “Met sprongen vooruit”, wat een mooie en waardevolle toevoeging is om een rijke rekenomgeving in school te creëren. Dit jaar gaan we verder met het borgen van goed rekenonderwijs op Spitsbergen.

Bewegend leren
Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Bewegen is gezond, zorgt voor een beter zelfbeeld, betere concentratie en geeft plezier. Om hier meer van te leren gaan Bewegend leren gaan we dit jaar borgen en moet een vast onderdeel in de dag worden.

Burgerschap
Burgerschapsonderwijs zit verweven in ons dagelijks handelen. We lijden in school niet alleen leerlingen op die moeten kunnen lezen en rekenen, maar we willen leerlingen afleveren die wereldburgers zijn, weten wat er spelt in de wereld, een stem hebben en kunnen meepraten en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Aan het begin van het jaar formeren we weer een leerlingenraad met leerlingen van groep 5 tm 8, die meedenken over allerhande zaken in de school. We vinden het belangrijk om kinderen een stem te geven in school en niet voor hen te denken maar hen te bevragen.

Leefstijl
We starten met een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling: Leefstijl. De leerkrachten zullen dit jaar geschoold worden in het werken met deze methode. Leefstijl ondersteunt de ontwikkeling van kinderen tot vrije persoonlijkheden met een gezond en realistisch zelfbeeld en het vermogen om eigen emoties en die van anderen te (h)erkennen.

Kunst en Cultuur
Wij zijn deelnemer van het Cultuurmenu van de gemeente Apeldoorn. Elke leerling komt via dit cultuurmenu tenminste eenmaal per jaar in aanraking met kunst- en cultuureducatie van een van de instellingen in de stad. Jaarlijks staat op school één discipline centraal zoals drama, muziek, dans, animatie en beeldend.

In de schoolloopbaan van een leerling komt elk kind op deze manier in aanraking met alle disciplines, van kunstonderwijs tot erfgoededucatie.