De organisatie van ons onderwijs

Visie op onderwijs

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs (EDI)
• onderwijs op maat geven: differentiëren
• gevarieerde werkvormen hanteren (coöperatieve werkvormen)
• een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
• kinderen zelfstandig (samen) laten werken (dag/weektaak)
Visie op leren
Onze visie op ontwikkelen en leren is dat het onderwijs niet alleen gegeven wordt door de school, maar dat we samen
met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers de kinderen begeleiden in hun individuele traject. Bij het verlaten van
onze school zijn de kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief niveau zover gekomen als binnen hun
mogelijkheden ligt.