Kinderopvang

Spitsbergen werkt samen met een professioneel centrum voor kinderopvang:  Kinderopvang Doomijn (OOK). De kinderopvang vindt plaats in de nabije omgeving van het schoolgebouw:  wijkgebouw Orka.

Om gebruik te maken van de verschillende opvangvormen gaat u als ouders rechtstreeks met Kinderopvang Doomijn (OOK) een contract aan.
Inschrijven is mogelijk via de website van Kinderopvang OOK.
Daar vindt u ook informatie over de tarieven (voor VSO zijn ook formulieren op school verkrijgbaar).

Peuterspeelzaal Het Kinderatelier

In wijkcentrum Orca (naast onze school) is “Peuterspeelzaal Het Kinderatelier” van Kinderopvang OOK gevestigd. Deze opvangsvorm is een goede opstap naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs samen te zijn in een groep: gezellig samen spelen en zingen, zitten in een kring, luisteren naar verhaaltjes, wachten op je beurt. Ze ontdekken op die manier dat pedagogisch medewerksters goed voor hen zorgen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, krijgen zij een verslag mee van de ervaringen die de pedagogisch medewerkers met hun hebben gehad. Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen aansluiten bij reeds opgedane vaardigheden waardoor het kind gewoon door kan gaan met zijn ontwikkeling in plaats van dat de leerkracht eerst zelf moet ontdekken wat een kind allemaal al kan.

Daar waar mogelijk ondernemen wij samen met “Het Kinderatelier ” activiteiten.

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO is opvang na schooltijd en in de door het ministerie van OC en W vastgestelde vakanties opvang op hele dagen. BSO Het Kinderatelier heeft eigen ruimtes in de school. Bij de BSO krijgen de kinderen eerst wat drinken met iets lekkers erbij. De pedagogisch medewerk(st)ers bieden regelmatig activiteiten aan. Dit varieert van handenarbeid tot dans, van koken tot sport. Uiteindelijk bepalen de kinderen zelf wat ze gaan doen. Of ze deelnemen aan georgani-seerde activiteiten of kiezen voor vrij spel, toneelspelen, computeren, lekker buitenspelen, met elkaar kletsen of huiswerk maken: alles is mogelijk. Na schooltijd is er niks verplicht !

De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen ervoor dat de kinderen het naar hun zin hebben. Er zijn duidelijke groepsafspraken bijvoorbeeld over buitenspelen, speelgoed delen, pesten etc. Elke BSO heeft een kinderraad waarin de kinderen mee denken over activiteiten, regels en aanschaf van speelgoed en materialen.

 U kunt zich on-line inschrijven

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO is opvang vanaf 7.30 uur tot het tijd is om naar school te gaan. Bij de VSO kunnen de kinderen de dag rustig starten. Ze kunnen eventueel eerst hun ontbijt opeten en daarna met een boekje of spelletje rustig verder wakker worden. De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen dat de kinderen op tijd in hun klas zijn. VSO kan worden gestart als er minstens 3 kinderen op structurele basis op een dag van VSO gebruik willen maken en er personeel is aangesteld.

U kunt op twee manieren gebruik maken van de VSO:

  • op vaste dagen. U sluit hiervoor een maandcontract af met Kinderopvang OOK en bent verzekerd van opvang.
  • op incidentele dagen. Afrekening gaat door middel van strippenkaarten. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 dag van tevoren. Opvang is mogelijk als er plaats is in de groep.

Tegemoetkoming van de belastingdienst

BSO en VSO voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Daardoor kunnen ouders onder voorwaarden in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. of via www.kinderopvangook.nl

Schoolvrij-opvang

Naast de vakanties volgens het ministerie van OC en W kent elke school zijn eigen extra studie- c.q. sluitingsdagen. Wij noemen dat schoolvrij-opvang. Kinderopvang OOK kan op deze dagen opvang bieden, mits zich hiervoor tenminste 7 kinderen hebben ingeschreven. Het is mogelijk dat BSO’s voor schoolvrij-opvang samenwerken en dat de opvang elders wordt verzorgd. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar deze BSO’s. Opvang op schoolvrije dagen kan tot 2 weken van te voren bij de pedagogisch medewerk(st)er aangevraagd worden. Ook kinderen die geen gebruik maken van BSO zijn welkom op een schoolvrije dag. Voor tarieven: zie www.kinderopvangook.nl.