Missie en visie

Missie

We leven in een pluriforme samenleving. Onze school staat midden in de wijk en daarmee midden in de maatschappij. De populatie van onze school is dan ook een afspiegeling van de wijk. Onze leerlingen groeien op in een maatschappij waar veel ruimte is voor het individu, maar waar ook veel van ze verwacht wordt. Op onze school leren onze leerlingen spelenderwijs en begeleid de balans te vinden tussen de individuele ruimte en de verwachtingen van de maatschappij.

Ons motto is dan ook: Samen leren, samen leven in een kleurrijke wereld.

Onze missie is het om elk individueel kind cognitief, sociaal-emotioneel en creatief te begeleiden naar zijn of haar volledige potentie in een veilige, open, respectvolle leeromgeving.

Visie op ontwikkelen en leren

Onze visie op ontwikkelen en leren is dat het onderwijs niet alleen gegeven wordt door de school, maar dat we samen met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers de kinderen begeleiden in hun individuele traject. Wij zorgen als team voor een goede basis, zodat de leerlingen met de juiste uitrusting voorbereid zijn op e maatschappij.

Visie op onderwijs

Geen klassen meer, maar stamgroepen die onder leiding staan van coaches; workshops voor techniek en creatieve vorming. De nieuwste digitale programma’s.

Er vindt een verschuiving plaats van klassikaal lesgeven naar individueel begeleiden.

Leerlingen hebben samen met hun ouders, die veel meer bij het onderwijs betrokken worden, en hun coach eigen leerdoelen. Lessen worden niet meer gevolgd met leerlingen van de eigen leeftijd maar met die van het eigen niveau.

De bedoeling is dat het kind niet de leerkracht volgt, maar de leerkracht het kind. En zelfstandigheid van de leerling is een belangrijk onderdeel van dit geheel.

Wanneer we ervoor zorgen dat de leerlingen blijvend uitgedaagd worden en/of niet op hun tenen hoeven te lopen, dan zal je uiteindelijk gelukkiger mensenkinderen krijgen.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Onder OGW (Opbrengst Gericht Werken) verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verhogen van de opbrengsten: leerresultaten, sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs.

De Onderwijsinspectie (2010) omschrijft een OGW-basisschool als een school die:

  • duidelijke doelen heeft voor alle leerlingen
  • zorgt dat leraren weten wat ze hun klas moeten leren
  • het onderwijs afstemt op wat leerlingen nodig hebben
  • problemen analyseert van leerlingen die hun doelen niet behalen
  • problemen verhelpt door een goede leerlingenzorg
  • jaarlijks nagaat hoe alle groepen presteren
  • snel verbeteringen doorvoert als de prestaties volgens de Onderwijsinspectie tegenvallen

Hoe realiseren/borgen wij dit op obs Spitsbergen?

Doordat wij in schooljaar 2011-2012 en 2012-2013 als team deel hebben genomen aan de training “Opbrengstgericht werken op basis van Prestatiefeedback” van de Universiteit van Twente, hebben wij nu een eigen cyclus van HGW/OGW op onze school.

Visie op het schoolklimaat

De ontwikkeling van onze kinderen is niet alleen afgestemd op kennis en vaardigheden, maar ook op aspecten als sociale omgang, emotionele ontwikkeling en creatieve ontplooiing. Essentieel hiervoor is een veilige, open, respectvolle werksfeer voor zowel de leerkrachten als leerlingen. Een positief schoolklimaat is gebaseerd op het geven en krijgen van waardering en erkenning en laat ruimte voor plezier.

Visie op maatschappelijke positionering

De school sluit aan bij de mogelijkheden van het individuele kind om samen met de ouders het kind voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij. Het begrijpen en respecteren van elkaar als individu en elkaars culturele achtergrond vinden wij belangrijk en laten we in de dagelijkse praktijk aan de orde komen.