De medezeggenschapsraad (MR)

Als ouders vinden we het belangrijk dat:

  • er een open dialoog is over leren, leerlingen, leerkrachten en de school.
  • we achter de gedragsregels, de onderwijsvisie en de uitgangspunten van de school staan zoals beschreven in de schoolgids.
  • kinderen goed eten en goed uitgerust op school komen zodat ze optimaal kunnen leren.
  • we onze kinderen in de ontwikkeling stimuleren en ervoor zorgen dat onze kinderen een plek hebben om te spelen en te werken.
  • we op de hoogte gehouden worden en we onszelf op de hoogte stellen van de voortgang en ontwikkeling van onze kinderen op school door aanwezig te zijn bij de voortgangsgesprekken, adviesgesprekken en ouderbijeenkomsten.
  • onze kinderen deelnemen aan door de school georganiseerde (sport-)activiteiten.
  • wijzelf deelnemen aan activiteiten waarvoor we uitgenodigd worden.
  • we op en om school Nederlands spreken. School schakelt een tolk in als de gesprekken over onze kinderen het beste in de moedertaal te voeren zijn.

Medezeggenschapsraad OBS Spitsbergen

Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan dat bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. De MR houdt zich bezig met de organisatorische schoolzaken, zoals o.a. het schoolboekje, de jaarplanning en het jaarverslag, begroting, maar ook het continurooster, inzet personeel, protocol tegen pesten en het ouder-schoolcontract.
We vergadering circa 4 tot 5 keer per jaar in een algemene MR-vergadering. De MR-vergaderingen zijn openbaar, dus als ouder/verzorger mag u altijd bij de vergaderingen aanschuiven.

De MR bestaat uit:
• Emrah Yalcin ( vader van Devran)
• Arif Toygar (vader van Arcan )

• Janneke de Graaff (leerkracht groep 6)
• Muhammed Akgul (leerkracht groep 7/ 8)

We vinden het fijn dat onze kinderen op deze school zitten omdat:
• Leren en lesgeven op de eerste plaats staat;
• De klasgrootte overzichtelijk is waardoor er ruimte is voor individuele aandacht;
• Er een grote verbondenheid is;
• De kinderen met elkaar spelen, met elkaar en van elkaar leren en vriendschappen opbouwen;
• De omgang tussen kinderen, leerkrachten en ouders laagdrempelig is;
• De school open staat voor nieuwe ideeën.
Als MR maken wij ons sterk dit schoolklimaat te behouden en daar waar nodig te versterken!

Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:
• Kwaliteit van het onderwijs;
• Aandacht voor het individu;
• Een veilig leer- en speelklimaat;
• School in balans, goede afspiegeling van de wijk;
• Transparantie en heldere informatievoorziening;
• PR en website;
• Trends & ontwikkelingen.

De ouders uit de MR willen weten welke onderwerpen er spelen, welke onderwerpen aandacht verdienen en wat we als ouders belangrijk vinden voor (de toekomst) van de school. Als je contact met ons wilt opnemen, kom naar een vergadering van de MR of spreek ons aan bij school.