Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier vragen ouders/verzorgers toelating van hun kind op de betreffende school.

De school neemt de aanmelding in behandeling en bepaalt op grond van de gegevens of er extra ondersteuning nodig is. Als dit het geval is gaat de zorgplicht gelden. De school bekijkt of zij de extra ondersteuning zelf kan bieden, of dat ze het SWV Passend Onderwijs vragen om te ondersteunen. Ook kan in overleg met het eigen schoolbestuur gekeken worden of een plaatsing op een andere school meer passend is. Elk schoolbestuur heeft hiervoor een zorgplicht coördinator aangesteld.

Een kind is ingeschreven op het moment dat ouders van school een bevestiging van inschrijving/plaatsing hebben ontvangen.

Regels omtrent schorsing of verwijdering

Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. Scholen vragen leerlingen en ouders zich te houden aan de op school geldende regels op het gebied van orde, rust, veiligheid en fatsoen. Binnen Leerplein055 is in het handboek De Veilige School, een procedure opgenomen voor de uitzonderlijke situatie omtrent het schorsen of verwijderen van leerlingen. Op verzoek kan de schooldirecteur deze procedure aan ouders uitreiken.