Huisbezoek

Ouderbetrokkenheid

Vanuit onze visie op Ouderbetrokkenheid, “School en ouders zorgen samen voor een goede sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling”, gaan wij bij onze leerlingen op huisbezoek.

Nut van huisbezoek

Door huisbezoeken af te leggen leren school, ouders en kinderen elkaar (beter) kennen. Dit komt het contact, het vertrouwen en de communicatie ten goede. Voor alle partijen is het een mooie gelegenheid om, op een informele manier, met elkaar van gedachten te wisselen. Tegelijkertijd krijgen de leerkrachten de kans de gezinssfeer te proeven en kennis te nemen van de omstandigheden/culturele achtergrond waarin een kind leeft.
Meer inzicht in de thuissituatie biedt immers betere handvatten voor de begeleiding in de klas. Vandaar dat we in de lagere groepen op huisbezoek gaan.
Het huisbezoek wordt, door de leerkracht, niet gebruikt om “kindproblemen” te bespreken. Er kan wel een basis gelegd worden voor evt. vervolggesprekken.

Informatie voor ouders:

 • Wie komt er op huisbezoek?

De leerkracht, en evt. een stagiaire.

 • Hoe wordt de afspraak gemaakt?

De leerkracht overlegt met u persoonlijk of via een briefje.

 • Hoe vaak wordt een huisbezoek afgelegd?

In groep 1, groep 2 bij de Taalklasleerlingen, groep 3 en groep 5. We doen dit niet meer in de bovenbouw (groep 6/7/8), omdat deze leerlingen bij de Contactavond aanwezig zijn. Bij nieuwe leerlingen gaat de leerkracht altijd op huisbezoek.

 • Waar wil de leerkracht met mij over praten?

Zie onderstaand stukje “Aandachtspunten huisbezoek”.

 • Hoe lang duurt een huisbezoek?

Het duurt ca. 45 minuten.

 • Wat gebeurt er met de informatie die de leerkracht tijdens het huisbezoek krijgt?

De leerkracht maakt een verslag in ParnasSys. Hierin worden datum, tijd, naam van de leerkracht(en), de aanwezigen en de belangrijkste bespreekpunten genoteerd.

 • Waar kunnen ouders en leerlingen terecht met vragen over het huisbezoek?

Bij Ina Juffer, de directeur van obs Spitsbergen.

 • Wat als u de Nederlandse taal niet goed beheerst?

We adviseren u een familielid of kennis als tolk te vragen, het is niet de bedoeling dat uw eigen kind vertaalt.

Borging
-Het huisbezoek wordt besproken tijdens de intakeprocedure.
-Staat in het schoolplan, op de website en in het school-oudercontract.
-Jaarlijks is er een evaluatie van het beleid en de uitvoering.
-De uitkomsten van de evaluatie, de knelpunten en mogelijke oplossingen leggen we vast in de notulen. De evt. verbeterpunten worden meteen opgepakt.

 

Aandachtspunten huisbezoek

 • Groep 1
  -kennismaken
  -welbevinden leerling
  -rol ouders in de opvoeding
  -wat doen ouder en kind samen in hun vrije tijd
  -spelmateriaal m.b.t. stimuleren ontwikkeling kind
 • Groep 3
  -wat leer je in de klas en hoe kunnen ouders dit ondersteunen
  -eten/drinken
  -bedtijd
  -wat doen ouder en kind samen in hun vrije tijd
 • Groep 5
  -huiswerk
  -vrienden/vriendinnen
  -vrije tijdsbesteding
  -wat doen ouder en kind samen in hun vrije tijd
 • Nieuwe leerling
  -kennismaken
  -vorige school / obs Spitsbergen
  -wat doen ouder en kind samen in hun vrije tijd
 • Taalklas
  -kennismaken
  -welbevinden leerling
  -samenwerking ouders en taalklasleerkracht
  -rol van de ouders bij de taalontwikkeling van hun kind