Uitstroomcijfers

Uitstroomcijfers
In het afgelopen schooljaar zijn 14 leerlingen overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn gegaan naar:

Niveau  Aantal leerlingen 
VWO  3
Havo/VWO 1
Havo  0
TL/Havo 2
VMBO/TL  1
VMBO/Kader, TL  4
VMBO/Kader  0
VMBO/BB, Kader 3

 

Resultaten van het onderwijs
Leerlingen hebben voldoende basisvaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Bovendien zijn deze basisvaardigheden nodig om kennis te vergaren bij alle andere vakgebieden. Daarom is het belangrijk dat we goed zicht hebben op welke resultaten onze leerlingen behalen. We kunnen dan tijdig hun onderwijs bijsturen als dat nodig is. Zo zorgen wij ervoor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

 

Behaalde referentieniveaus 

Het wettelijke oordeel over de basisvaardigheden (de standaard OR1 Resultaten) wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Daarbij worden twee indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en  rekenen samen worden genomen:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.

Interpretatie en duiding van de resultaten
Aan de hand van het percentage behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen worden de eindresultaten in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de leerling populatie van de school, namelijk de schoolweging. De schoolweging wordt uitgedrukt in een getal (op een schaal van 20 tot 40), waarbij hoe hoger des te complexer de populatie van de school.

OBS Spitsbergen heeft een schoolweging van 39.45. De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen, namelijk 85%. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging en voor Spitsbergen is dat voor het drie -jaarsgemiddelde 32,5% (correctiewaarde: 30.3%).

In de tabel staan de behaalde percentages op het fundamentele niveau 1F en voor het streefniveau 1S/2F.

2022-2023

Het gemiddeld behaalde percentage van zowel 1F als 1S/2F zijn boven de signaleringswaarde. Er is het afgelopen sterker ingezet op het rekenonderwijs, naast het versterken van de leerlingen die uitstromen op 1F. Deze groei is ook te zien in de resultaten en hier zijn we erg blij mee, De ingezette groei gaan wij doorzetten door een gericht plan voor alle groepen en door het geven van goed onderwijs vanaf groep 1. Hierin zal Co-teaching en onderdeel worden van ons aanbod in de onderbouw. Daarbij zorgen we voor een goede doorgaande lijn om zo de leerlingen een optimale groei te kunnen laten doormaken.

We starten schooljaar 2023-2024 met een nieuwe methode voor taal en spelling (Taal Actief). Daarnaast vindt er een verdiepingsslag plaats op begrijpend lezen, waar de leerlingen nog beter van gaan profiteren. Er wordt hard gewerkt aan steeds beter onderwijs waarbij we ook beter aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ons streven is dat alle leerlingen iedere dag leren en tot leren komen.

De resultaten van de leerlingen zijn boven de signaleringswaarde, maar we willen nog meer uit onze leerlingen halen. Door de ingezette aanpak door te zetten zullen de resultaten blijven groeien. We zien dat onze integrale aanpak effect heeft. Dit is te zien aan de hand van de toetsen van de methode en ook aan de hand van landelijk genormeerde toetsen. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en van ons onderwijs.